Stramninger på udlændingeområdet
Siden valget i 2015 er det lykkedes DF at få en lang række tiltag igennem i Folketinget, som går i retningen af en bedre, strammere og mere fornuftig udlændingepolitik.
 
Dansk Folkeparti er godt i gang med arbejdet. Nedenfor kan du se, hvad der indtil videre er blevet vedtaget.
 
Vedtaget DF-politik:
 1. Grænsekontrol. Der er indført grænsekontrol mod Tyskland med både politi og hjemmeværn.

   

 2. En begrænsning af trosfriheden med det formål at ramme politisk islam med udgangspunkt i Grundlovens paragraf 67. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).

   

 3. En nødbremse, der gør det muligt at afvise asylansøgere ved grænsen.

   

 4. Polititilstedeværelse døgnet rundt på Kærshovedgård, hvor blandt andet udlændinge på tålt ophold opholder sig.

   

 5. Mulighed for, at udlændingemyndighederne kan indhente oplysninger fra andre sager eller beslutte, at flere sager skal behandles sammen uden udlændingens samtykke.

   

 6. Mulighed for, at myndighederne kan tage en udlændings dokumenter/genstande, der må antages at være af betydning for sagens oplysning, i bevaring.

   

 7. Mulighed for at sanktionere overtrædelse af husorden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge.

   

 8. Mulighed for at anbringe uledsagede mindreårige udlændinge i sikrede døgninstitutioner.

   

 9. Mulighed for, at personale på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge kan udøve magt over for beboere.

   

 10. Skærpelse af ordning om ophør eller nedsættelse af økonomiske ydelser ved overtrædelse af en række forpligtelser for uledsagede mindreårige udlændinge.

   

 11. Kriminalisering af hjemløselejre/romalejre. Ophold i lejre på veje og i andre offentlige områder kriminaliseres, så borgerne trygt kan færdes i det offentlige rum.

   

 12. Højere straffe for tiggeri bl.a. rettet mod udenlandske hjemløse

   

 13. Styrket udsendelse. Mange asylansøgere, der har fået afslag på asyl, rejser ikke frivilligt, men bliver i landet – også selvom han eller hun ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget at styrke udsendelsesindsatsen gennem mere samarbejde med hjemlandene om tilbagetagelse af deres statsborgere. Til dette arbejde er der bl.a. udnævnt en række diplomater, der skal have særlig fokus på at overtale lande til at tage imod egne statsborgere. I dette arbejde kan også indgå økonomiske sanktioner mod fremmede nationer.

   

 14. Tilskyndelse til frivillig hjemrejse/repatriering. Folketinget har gjort det mere attraktivt for udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, at vende tilbage til deres hjemlande. Det sker gennem øget økonomisk hjælp til de udlændinge, der ønsker at rejse tilbage.

   

 15. Indførsel af et tilskud, som hver enkelt kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der vender hjem med støtte efter repatrieringsloven.

   

 16. Absolut krav om tilbagebetaling af hjælp ydet til repatriering, når fortrydelsesretten anvendes.

   

 17. Udlændingemyndighederne får ekstra ressourcer til at gennemgå udlændingesager med henblik på at tvangshjemsende flere udlændinge.

   

 18. Styrket kontrol- og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet bl.a. med henblik på at bekæmpe illegal indvandring. Bedre mulighed for, at myndighederne kan optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge til brug for identifikation og identitetskontrol.

   

 19. Styrket indsats i nærområder. Flere flygtninge kan hjælpes for de samme penge via udviklingsbistanden i nærområder end i Danmark.

   

 20. Beregninger af, hvad indvandringen koster, er genoptaget.

   

 21. Begrænsning af engelsksprogede studerende på erhvervsakademierne så der optages ca. 1600 færre studerende i 2017 i forhold til optaget i 2015.

   

 22. Muligheden for økonomisk tilskud til retshjælp til udlændinge der klager over danske myndigheders afgørelser på udlændingeområdet til FN-komitéer og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er begrænset.

   

 23. 225-timers reglen er indført.

   

 24. Der er lagt loft over kontanthjælpen.

   

 25. Genindførsel af Starthjælp/Integrationsydelse.

   

 26. Genindført optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge.

   

 27. Udvidelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge til seks år.

   

 28. Afskaffet flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension.

   

 29. Der er indført skærpet tilsyn med muslimske friskoler.

   

 30. Afskaffelse af Greencardordningen.

   

 31. Forhøjelse af det beløb udlændinge skal tjene for at komme til Danmark for at arbejde. 

   

 32. Skærpet krav til arbejdsgiverne, så de ikke længere kan aflønne udlændinge på beløbsordningen med kost og logi. Stramningen gælder for løn op til mindstebeløbet.

   

 33. Indsatsen i grænseområder er øget med henblik på at stoppe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet.

   

 34. Folketinget har gjort det nemmere at retsforfølge personer, der drager i krig imod danske interesser (møntet på Syrienskrigere).

   

 35. I forbindelse med stramningerne på indfødsret har Folketinget afskaffet erklæringsadgang for unge, der er født og opvokset i Danmark.

   

 36. Sprogkrav skærpet på indfødsretsområdet.

   

 37. Skærpet indfødsretsprøve.

   

 38. Krav til selvforsørgelse hævet på indfødsretsområdet.

   

 39. Karensperiode for kriminalitet hævet på indfødsretsområdet.

   

 40. Skærpede krav til indholdet af lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation, herunder krav om speciallægeerklæring for ansøgere med psykiske lidelser.

   

 41. Mulighed for at frihedsberøve asylansøgere mhp. Identitetsfastlæggelse.

   

 42. Suspension af automatisk domstolsprøvelse (ved en større tilstrømning).

   

 43. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med asylstatus i Danmark (§§ 7 og 8).

   

 44. Skærpelse af reglerne om inddragelse af opholdstilladelse for personer med midlertidig beskyttelse i Danmark på grund af ferie mv.

   

 45. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark.

   

 46. Mulighed for at visitere asylansøgere med henblik på at beslaglægge aktiver, der kan dække udgifterne til underhold m.v.

   

 47. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere.

   

 48. Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentrene.

   

 49. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge.

   

 50. Suspension af modtagelse af FN kvoteflygtninge.

   

 51. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene.

   

 52. Kortere udrejsefrist for afviste asylansøgere.

   

 53. Mere konsekvent brug af opholds- og meldepligt i forhold til afviste asylansøgere.

   

 54. Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold.

   

 55. Afskaffelse af adgangen for børnefamilier i udsendelsesposition til indkvartering i selvstændige boliger uden for asylcentrene.

   

 56. Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse.

   

 57. Gebyrbetaling på familiesammenføringsområdet.

   

 58. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge.

   

 59. Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn.

   

 60. I forbindelse med stramningerne på permanent ophold har Folketinget af to omgange skærpet kravet til, hvor lang tid personer skal have opholdt sig lovligt i Danmark. Nu er kravet 8 års lovligt ophold.

   

 61. Skærpelse af grænsen for, hvornår udlændinge, der har begået kriminalitet, er udelukket fra permanent ophold (vandelskrav). Folketinget har af to omgange skærpet reglerne.

   

 62. Forlængelse af karenstiden for opnåelse af permanent ophold for udlændinge, der har begået kriminalitet. Folketinget har af to omgange skærpet reglerne.

   

 63. Skærpelse af sprogkrav for udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse.

   

 64. Skærpelse af beskæftigelseskrav for udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse. Folketinget har af to omgange skærpet reglerne.

   

 65. Supplerende ”integrationsrelevante” betingelser for udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse.

   

 66. Gebyrbetaling på permanent opholdstilladelse.

   

 67. Afskaffelse af særlig lempelig adgang for permanent ophold for flygtninge.

   

 68. Vedtagelse af Bandepakke 3. Selve aftalen indeholder 35 tiltag, som i høj grad er rettet mod indvandrerbander.

   

 69. Strammere udvisningsregler rettet mod kriminelle udlændinge.

   

 70. Indførelse af en offentlig sanktionsliste over ekstreme religiøse forkyndere/imamlisten.

   

 71. Stramninger for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste bl.a. indførsel af underretningspligt.

   

 72. Strafniveau skærpet for overtrædelse af opholds- og meldepligt og tilsvarende strafniveau for overtrædelse af underretningspligt. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold.

   

 73. Løsladelse fra afsoning af straf for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt med henblik på straksudsendelse. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold.

   

 74. Ny straf med afsoning i fængsel og i udrejsecenter ved brug af fodlænke. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold.

   

 75. Udgangskarantæne fra afsoning i fængsel ved manglende medvirken til afsoning i fodlænke. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold.

   

 76. Særlig adgang til varetægtsfængsling, herunder ved brug af fodlænke. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold.

   

 77. Ophør af ydelser for udlændinge på tålt ophold ved overtrædelse.

   

 78. Afskaffelse af flygtninges særlige adgang til førtidspension.

   

 79. Skærpelse af optjeningskravet til folkepension, førtidspension og ældrecheck.

   

 80. Sænkelse af Starthjælp/Integrationsydelse. Besparelserne skal gå til at forbedre repatrieringsordningen. 

 

Kilde: Folketingets hjemmeside, Justitsministeriets hjemmeside, Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, Finanslovsaftalen for 2017, Aftale ml. regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet og Dansk Folkeparti.

Langt de fleste tiltag er gennemført. Enkelte afventer endelig vedtagelse. Listen opdateres løbende.

Bemærk, at Dansk Folkepartis liste i modsætning til regeringens liste over udlændingestramninger ligeledes omfatter stramninger, som er vedtaget på eksempelvis retsområdet (her vil der være tale om lovændringer som i høj grad er rettet mod herboende kriminelle udlændinge), ligesom Dansk Folkeparti har medtaget stramninger, som er vedtaget udenom regeringen, som eksempelvis afskaffelse af Greencardordningen. De stramninger, der er vedtaget udenom regeringen, er ikke med på regeringens liste.

Det er også værd at bemærke, at Dansk Folkeparti i modsætning til regeringen ikke har medtaget punktet "Afskaffelse af ekstraordinær asylrådgivning", da vi mere betragter dette som en mindre justering end en egentlig stramning af udlændingepolitikken. Der er også andre punkter, som er med på regeringens liste, men som ikke er på vores liste. Årsagen er, at Dansk Folkeparti ikke vil medtage alle mindre ændringer. Havde vi gjort det, ville der være flere punkter på Dansk Folkepartis liste.

Den ene liste kan være ligeså god som den anden liste. De enkelte stramninger og effekten af disse kan fortolkes forskelligt. Der er stramninger, som har en stor symbolsk værdi, og så er der stramninger, som helt konkret har ført til, at der kommer færre til landet. Denne liste giver efter Dansk Folkepartis opfattelse det bedste overblik over det samlede antal stramninger og ændringer af lovgivningen mv., som Dansk Folkeparti har vedtaget sammen med regeringen og i nogle tilfælde med et flertal udenom regeringen. Formålet med disse ændringer er at varetage danskernes interesser, bekæmpe kriminelle udlændinge samt sikre en begrænsning af indvandringen og en bedre kontrol med denne. Dansk Folkeparti er ligeglad med hvem, der stemmer for, bare vores politik kommer igennem.

Der er udover stramningerne på denne liste vedtaget endnu en stramning. Et flertal i Folketinget har med udgangspunkt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention afskaffet 26-års reglen, som gjorde det lidt nemmere for danskere at vende hjem til Danmark med deres udenlandske ægtefælle. Dansk Folkeparti stemte imod denne stramning, da vi så vidt muligt forsøger at undgå, at stramningerne på urimelig vis rammer danskere. Desværre valgte regeringen og et flertal udenom Dansk Folkeparti at prioritere konventionen højere end hensynet til en række udlandsdanskere.
 

 

 

 

Se også vores film om stramningerne nedenfor. Den er lavet i anledningen for et-årsdagen for Folketingsvalget, den 18. juni 2015.
 
 Tilbage