Stramninger på udlændingeområdet
Siden valget i 2015 er det lykkedes DF at få en lang række tiltag igennem i Folketinget, som går i retningen af en bedre, strammere og mere fornuftig udlændingepolitik.
 
Dansk Folkeparti er naturligvis først lige begyndt med arbejdet, men nedenfor kan du se, hvad der indtil videre er blevet vedtaget.

Bemærk at siden løbende bliver opdateret.

Vedtaget DF-politik:
 1. Der er indført grænsekontrol med både politi og hjemmeværn.
 2. Adgangen til at opnå statsborgerskab er skærpet.
 3. Reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse er strammet op.
 4. Retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse er udskudt fra et til tre år.
 5. Flygtninge skal selv betale en større del af deres ophold i Danmark.
 6. Varigheden af opholdstilladelse til flygtninge er begrænset til to år for flygtninge med konventionsstatus og ét år for flygtninge med beskyttelsesstatus.
 7. Statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge er afskaffet.
 8. Den lavere starthjælp i stedet for den markant højere kontanthjælp er gennemført.
 9. Der er genindført gebyrer på familiesammenføringsområdet, og der er indført gebyrbetaling for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge.
 10. Der er skabt mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte økonomiske midler med henblik på dækning af udgifterne til asylansøgerens underhold.
 11. De økonomiske ydelser til asylansøgere er nedsat med 10 procent.
 12. Folketinget har gjort det nemmere at retsforfølge personer, der drager i krig imod danske interesser (møntet på Syrienskrigere).
 13. Asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene er afskaffet.
 14. ”Integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge er gennemført.
 15. Indsatsen i grænseområder er øget med henblik på at stoppe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet.
 16. Vi har fjernet flygtninges ret til børnepenge fra dag et.
 17. Vi har fjernet flygtninges ret til folkepension fra dag et. Nu skal de optjene retten ligesom alle andre.
 18. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere for at fastlægge deres identitet er indført.
 19. Der er skabt mulighed for at pålægge transportøransvar som led i en udvidet grænsekontrol.
 20. Der er skabt lovhjemmel til at standse tog-, bus- og færgetrafikken, såfremt presset på grænsen vokser.
 21. Der er nu øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, indtil de kan hjemsendes.
 22. Brug af opholds- og meldepligt til udlændinge i udsendelsesposition er udvidet.
 23. Der er nu lovhjemmel til at begrænse adgangen til domstolene for frihedsberøvede udlændinge, der opholder sig illegalt i Danmark.
 24. Muligheden for økonomisk tilskud til retshjælp til udlændinge der klager over danske myndigheders afgørelser på udlændingeområdet til FN-komitéer og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er begrænset.
 25. 225 timers reglen er indført.
 26. Der er lagt loft over kontanthjælpen.
 27. Der er indført skærpet tilsyn med muslimske friskoler.
 28. Beregninger af hvad indvandringen koster, er genoptaget.
 29. Adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse er skærpet.
 30. Greencard-ordningen er afskaffet.
 31. Kravet til hvad udlændinge skal tjene, for at komme til Danmark, er hævet.
 32. Familiesammenføringsreglerne for børn og unge er strammet.
 33. Vilkår for udlændinge på tålt ophold skærpes.
 34. Som opfølgning på TV2s dokumentar-udsendelse "Moskeerne bag sløret”, er det besluttet at fratage midler og offentlig anerkendelse fra religiøse foreninger og trossamfund, der bryder med grundlæggende danske værdier. (Skærpelse af folkeoplysningsloven, tilbagetagelse af vielseskompetence, fratagelse af skattefordele, kortlægning af moskeer etc.).
 35. Forhindret indrejse af volds- og hadprædikanter ved grænsen - blandt andet indførelse af sanktionsliste.
 36. En begrænsning af trosfriheden skal ramme politisk islam med udgangspunkt i Grundlovens paragraf 67. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).

  Størstedelen af stramningerne er allerede politisk vedtaget og udmøntet ved lov. Andre stramninger er vedtaget og forventes at blive udmøntet ved lov snarest.

På finansloven for 2017 har DF desuden været med til at få følgende stramninger igennem:
 1. En nødbremse, der gør det muligt at afvise asylansøgere ved grænsen.
 2. Ro og orden. En række initiativer skal sikre ro og orden i og omkring landets asylcentre. Heriblandt skal politiet være til stede døgnet rundt på Kærshovedgård, hvor blandt andet udlændinge på tålt ophold fremover skal være. Der skal ligeledes gennemføres en række initiativer for at sikre ro og orden på børneasylcentrene.
 3. Kriminalisering af lejre. Ophold i lejre på veje og i andre offentlige områder skal kriminaliseres, så borgerne trygt kan færdes i det offentlige rum. Baggrunden er, at tilrejsende udlændinge henover sommeren har slået lejr rundt omkring på gader og stræder, hvilket har skabt utryghed.
 4. Strammere regler for ophold i Danmark. Gennem en række tiltag vil aftaleparterne stille større krav til de flygtninge og indvandrere, der ønsker at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.
 5. Styrket udsendelse. Mange asylansøgere, der har fået afslag på asyl, rejser ikke frivilligt, men bliver i landet – også selvom han eller hun ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Derfor ønsker aftaleparterne med en række tiltag at styrke udsendelsesindsatsen gennem mere samarbejde og dialog med hjemlandene om tilbagetagelse af deres statsborgere samt gennem et øget fokus på frivillig hjemrejse. 
 6. Tilskyndelse til frivillig hjemrejse.  Aftaleparterne vil gøre det mere attraktivt for udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, at vende tilbage til deres hjemlande. Det skal ske gennem øget økonomisk hjælp til de udlændinge, der ønsker at rejse tilbage, og gennem et tilskud, som hver enkelt kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der vender hjem med støtte efter repatrieringsloven.
 7. Styrket kontrol- og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet. For at øge sikkerheden er aftaleparterne blevet enige om at sætte ekstra ressourcer af til blandt andet at kontrollere sikkerhedsmæssige aspekter i udlændingesager og samtidig give efterretningsmyndighederne bedre muligheder for at udføre deres arbejde.
 8. Styrket indsats i nærområder. Flere flygtninge kan hjælpes for de samme penge via udviklingsbistanden i nærområder end i Danmark.

  Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.  


 

Som det fremgår af ovenstående, har DF siden folketingsvalget i 2015 strammet udlændingepolitikken mange gange. Helt nødvendige stramninger efter at den tidligere socialdemokratisk-ledede regering lempede op til 45 gange.

Men vi skal videre!

Danmark skal naturligvis hjælpe mennesker på flugt fra krig. Men vi hjælper bedst og mange flere ved at hjælpe i nærområder, hvor flygtninge skal have beskyttelse og hjælp. De skal ikke til Danmark, hvor de fleste ender på offentlig understøttelse og i parallelsamfund.

Grænsekontrollen skal gøres permanent, og asylansøgere skal afvises ved grænsen. Man skal ikke kunne bevæge sig gennem 5-6 fredelige lande og stadig hævde, at man er flygtning.

Siden 2015 har Europa og Danmark oplevet en kæmpe folkevandring af flygtninge og migranter. De mest ressourcestærke kommer frem i køen, mens de svage sidder tilbage i flygtningelejre i nærområderne. Danmark belønner de stærke med integrationstilbud og dagpengeret i stedet for at hjælpe dem, der har størst behov. Det må stoppe!

Herudover skal kriminelle udlændinge udvises. Og tager flygtninge på ferie i deres hjemland, skal opholdstilladelsen selvfølgelig inddrages øjeblikkeligt.

Meget er nået siden valget sidste år. Men der er fortsat rigeligt at tage fat på!
Se også vores film om stramningerne nedenfor. Den er lavet i anledningen for et-årsdagen for Folketingsvalget, den 18. juni 2015.
 
 Tilbage