Dansk Folkepartis overordnede ønsker til finansloven 2014

Indledning:

Regeringen fremsatte den 27. august forslaget til finansloven for 2014, som ikke bød på de helt store overraskelser. Regeringen valgte for tredje gang på et år at nedjustere forventningerne til væksten i 2013. At regeringen uafbrudt siden sin tiltræden for to år siden har ramt forkert i forhold til den økonomiske udvikling har skabt usikkerhed, hvilket har skadet muligheden for at få sat gang i opsvinget.

Danskerne har brug for tryghed i en tid, hvor væksten udebliver og mange står uden arbejde.

Dansk Folkeparti ønsker en finanslov, der er ansvarlig, skaber vækst og arbejdspladser til danskerne – og som tager hånd om de udfordringer, det danske samfund står overfor. En af metoderne til at sikre danske arbejdspladser er at fremrykke initiativer fra forårets vækstpakke. Det vil især komme små og mellemstore virksomheder til gavn.

Men vigtigt for tryghed i samfundet er også, at velfærden fungerer. Derfor har vi foreslået en lidt højere vækst i den offentlige sektor, end regeringen ønsker. Dette for at sikre bedre forhold inden for ældresektoren og på sygehusområdet.

Regeringen har valgt at nedsætte selskabsskatten over de kommende år. Betalt ved en lavere vækst i de offentlige udgifter. Dette har Dansk Folkeparti ikke været tilhænger af. Herudover ønsker Dansk Folkeparti at finde penge til en forstærket indsats på bl.a. sygehusområdet og ældreområdet ved at nedsætte udviklingsbistanden og få udgifterne på udlændingepolitikken tilbage til niveauet fra før regeringsskiftet i 2011.

Dansk Folkeparti er klar til forhandlinger om de emner, regeringen vil indbyde til drøftelser om.

Konkret foreslår DF følgende:

Vækstpakke

Initiativer

Finansiering

Fremrykning af initiativer

Fra Vækstplan DK

860 mio.kr.

Anlægsreserve §35

1,0 mia.kr

Velfærdspakke

Initiativer

Finansiering

Sundhedspulje –herunder øget forebyggelse

1 mia. kr.

Ældrepulje/sociale initiativer

1 mia. kr.

Pulje til særligt udsatte

700 mio. kr.

”Lov og orden-pulje” –herunder øget indsats ift. østeuropæisk arbejdskraft

1 mia. kr.

Pulje til udkantsområder/øer

200 mio. kr.

Kulturpulje

100 mio.kr.

Oprettelse af asylcentre i asylansøgeres nærområder mv.

100 mio. kr.

Restbeløb til senere udmøntning

200 mio. kr.

Annullering af selskabsskattelettelse i 2014

500 mio. kr.

Udviklingsbistanden sænkes til 0,7 pct af BNI

2,5 mia. kr.

Besparelser på udlændingeområdet

900 mio. kr.

Reduktion i statens brug af konsulenter

500 mio. kr.

Initiativer i alt

4,3 mia. kr

Finansiering i alt

4,4 mia. kr.

 Tilbage